Wedstrijdreglement Marathon Amersfoort 10 juni 2018

For Regulations in English follow this link

a. toepassing

Het wedstrijdreglement 2016-2017 van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is te downloaden via deze link (PDF)

b. indeling in categorie (geslacht)
De organisator deelt de deelnemer in aan de 5, 10, 21 of 42. km *) op basis van geslacht.

c.1. prijzen voor eerste 3 mannen en eerste 3 vrouwen
Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering (medaille). Daarnaast zijn er bekers binnen de afstanden 5, 10, 21 en 42 km voor de eerste drie mannen en de eerste drie vrouwen overall, die de finish passeren. Eventuele prijzen in natura worden later bekend gemaakt. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

c.2. geldprijzen Marathon 42 km individueel
De eerste drie mannen en de eerste drie vrouwen op de 42 KM Marathon individueel ontvangen de volgende geldprijzen: Nummer 1:  € 300,00, nummer 2: € 200,00, nummer 3: € 100,00.

d. vaststelling uitslag
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

e. wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

f. startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator.

g. startnummers
De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer. De deelnemer dient dit startnummer te bevestigen op de borst. Het startnummer moet zodanig bevestigd en gedragen worden dat startnummer, en afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het startnummer mag niet worden afgesneden of gevouwen. In het startnummer zit tevens een chip voor registratie. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de organisator. De deelnemer wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

h. tijdregistratie
De organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt i.s.m. MyLaps. De organisator kan de tijden van de deelnemer alleen dan registreren indien deze het startnummer met de MyLaps chip op de juiste wijze draagt. Zie informatie bijsluiter in de envelop waarin het startnummer is verzonden.

i. diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

j. instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

k. overige bepalingen

• De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement
verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

• Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de organisator is verkregen.

• Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

• Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de organisator bewaakt worden.

• Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.